Massey Complex Master Plan Work Session on 2/28


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

WHAT: Massey Complex Master Plan Work Session on 2/28

WHEN: February 28, 2019 from 7 pm to 9 pm

WHERE: Old Town Hall, 3999 University Dr, Fairfax, VA 22030

Fairfax City Community Invited to Massey Complex Master Plan Work Session 2/28

Fairfax County Massey Public Work Session Invite 022819 Fairfax County invites the City of Fairfax community and staff to an open house meeting on the design of the Massey Complex Master Plan.

As a neighbor to the City of Fairfax, Fairfax County is interested to hear the community’s thoughts and recommendations for the design of the new master plan.

Please join Fairfax County for a short presentation on what is happening at the Massey Complex, followed by an interactive work session.

Click here to download the flyer. Information: Ellen vanHully-Bronson (email, 703-324-2331).
Fairfax Thành phố Cộng đồng Mời Kế hoạch tổng thể cho Massey Complex 2/28
Ngày cuối: 2019/02/27
Quận Fairfax Massey phiên công khai làm việc Mời 022.819Quận Fairfax mời các thành phố của cộng đồng và nhân viên Fairfax đến một cuộc họp nhà mở trên thiết kế của Kế hoạch Complex Thạc sĩ Massey .

Như một người hàng xóm đến thành phố Fairfax, Quận Fairfax là quan tâm để nghe suy nghĩ và kiến ​​nghị của cộng đồng cho việc thiết kế quy hoạch tổng thể mới.

Hãy tham gia Quận Fairfax cho một bài thuyết trình ngắn về những gì đang xảy ra tại Complex Massey, tiếp theo là một phiên làm việc tương tác.

Nhấn vào đây để tải về tờ . Thông tin: Ellen vanHully-Bronson ( email , 703-324-2331).
PUBLIC | COMMUNITY
WORK SESSION #1
Massey Complex Master Plan
Fairfax County is inviting the City of Fairfax community and staff to an open house meeting on the design of the Massey Complex Master Plan. As a neighbor to the City of Fairfax, Fairfax County is interested to hear your thoughts & recommendations for the design of the new master plan.
Please join us for a short presentation on what is happening at the Massey Complex followed by an interactive work session.
February 28, 2019
7 – 9 pm
Old Town Hall
3999 University Dr, Fairfax, VA 22030
Questions: Contact Ellen vanHully-Bronson 703-324-2331 or ellen.vanhully-bronson@fairfaxcounty.gov
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/12322/20?backlist=%2f