Tháng Tư là tháng dọn dẹp cho mùa xuân 2019 và ngày dọn dẹp cho mùa xuân Xuân là Thứ 7 ngày 27 Tháng 4 năm 2019


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Tháng Tư là tháng dọn dẹp cho mùa xuân 2019 và ngày dọn dẹp cho mùa xuân Xuân là Thứ 7 Tháng Tư 27 năm 2019
Tháng Tư là mùa xuân Cleanup tháng – và Spring Day Cleanup là 4/27
Ngày cuối: 2019/03/12
Spring Day Clean Up 2019 Flyer

Thành phố cây vân sam lên cho mùa xuân – và cung cấp dịch vụ đặc biệt – vào tháng Tư năm cho tháng mùa xuân Cleanup.

Cư dân, các nhóm cộng đồng, các nhóm dịch vụ, và các nhóm khác trong cộng đồng có thể dọn dẹp các khu phố hoặc bất kỳ khu vực công cộng trong thành phố vào ngày Cleanup Xuân: Thứ 7 Tháng Tư 27.

Thành phố cung cấp túi rác và thu thập các túi rác được sử dụng trên Spring Day Cleanup. Nhấn vào đây để tải về một tờ bướm.

không thể làm cho ngày hôm đó? Gọi thành phố để xem làm thế nào chúng ta có thể giúp những nỗ lực của bạn vào một ngày trong tháng Tư.

Trong tháng Tư, thành phố cũng cung cấp bộ sưu tập lá lề đường vào thứ Ba và đường quét các ngày trong tuần.

Thông tin : 703-385-7995.
April is Spring Cleanup Month — and Spring Cleanup Day is 4/27
Post Date:03/12/2019
Spring Clean Up Day 2019 FlyerThe city spruces up for spring — and provides special services — in April for Spring Cleanup Month.

Residents, community groups, service groups, and other groups in the community may clean up the neighborhoods or any public area in the city on Spring Cleanup Day: Saturday, April 27.

The city provides trash bags and collects the used trash bags on Spring Cleanup Day. Click here to download a flyer.

Can’t make that day? Call the city to see how we can help your efforts on another day in April.

In April, the city also provides curbside leaf collection on Tuesdays and street sweeping on weekdays.

Information: 703-385-7995.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/8451/18