Tuần lễ Nhà hàng Thành phố Falls Church 2019: Ngày 25-31 Tháng 3 Năm 2019


Theo nguồn tin trên mạng của Falls Church News-Press Online

WHAT: Falls Church Restaurant Week 2019 hosted by Falls Church News-Press

WHEN: Mar 25 at 10 AM – Mar 31 at 1 PM

WHERE: Falls Church city, Virginia
https://www.facebook.com/events/398454620713869/
https://www.facebook.com/FallsChurchRestaurantWeek/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARDtFaTfRSRx8ZlTYUNQhRAmnlo8fPS78RPNCreoMbYU6791DvfitmdkhVEtJM0xBDMIisr9rtWnmxe0
Falls Church Restaurant Week 2019