Kimmy Duong Foundation đã cho 48 gia đình với một tấm séc 1.000 đô la mỗi gia đình trong chương trình hỗ trợ Nạn nhân của Wuhan Virus vào ngày 19 tháng 4 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của Kimmy Duong Foundation

A message from Kimmy Duong Foundation
Thông báo của Kimmy Duong Foundation
The Kimmy Duong Foundation is pleased to announce that we just completed our program of supporting Victims of Chinese-Wuhan Virus on 4/19/20.

We provided 48 families (2 families did not come) with a check of $1,000 each.

Some pictures are attached