Khuyến khích bỏ phiếu khiếm diện cho cuộc bầu cử sơ bộ của Quốc hội khi vắng mặt trong ngày bầu cử 23 tháng 6 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax Tiểu Bang Virginia
Ngày 21 tháng 5 năm 2020

Cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức vào thứ ba, ngày 23 tháng 6 cho Thượng viện Hoa Kỳ và Khu 11 của Hạ viện Hoa Kỳ.

Hạn chót nộp đơn xin phiếu bầu vắng mặt là Thứ Ba ngày 16 tháng Sáu lúc 5 giờ chiều. Để được tính, phiếu bầu cũng phải được trả lại vào ngày 23 tháng 6 lúc 7 giờ chiều. Các quan chức kêu gọi cử tri cả hai nộp đơn ngay bây giờ – và nhanh chóng gửi lại phiếu bầu của họ – để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào có thể xảy ra trong việc gửi thư do COVID-19.

Đảng Cộng hòa đang tiến hành một cuộc bầu cử sơ bộ trên toàn quận cho Thượng viện Hoa Kỳ với ba ứng cử viên trong lá phiếu và Đảng Dân chủ đang giữ một vị trí chính duy nhất cho khu 11 của Hạ viện Hoa Kỳ.

Không có cuộc bầu cử chính cho hai khu House khác trong Quận Fairfax. Do đó Đại diện Hoa Kỳ Don Beyer, khu 8 và Jennifer Wexton, khu 10, không có trong lá phiếu.

Cử tri có thể xác nhận họ sống ở khu nào bằng cách kiểm tra thông tin ghi danh của họ trên trang web của Ban bầu cử Virginia. Hoặc họ có thể gọi điện hoặc gửi email cho Văn phòng Bầu cử Quận Fairfax.

Cdc nhân viên bầu cử cũng muốn nhắc nhở cử tri rằng họ chỉ có thể bỏ phiếu trong một chính: hoặc là chính của đảng Cộng hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ hoặc chính của đảng Dân chủ cho Quận 11. Khi cử tri nộp đơn xin bỏ phiếu kín, họ sẽ được yêu cầu chọn một cuộc bầu cử sơ bộ.

Quận Fairfax khuyến khích mạnh mẽ các cử tri vắng mặt bỏ phiếu qua thư trong các cuộc bầu cử sơ bộ này. Đây là cách dễ nhất và an toàn nhất để bỏ phiếu trong đại dịch, các quan chức bầu cử nói.

Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến
Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi về các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới hoặc bỏ phiếu vắng mặt, hãy gửi email hoặc gọi cho Văn phòng Bầu cử Quận Fairfax theo số 703-222-0776, TTY 711.
Absentee Voting Encouraged for the June 23 Congressional Primary Elections
May 21, 2020
Congressional primary on June 23, 2020.

Primary elections will be held on Tuesday, June 23, for the U.S. Senate and 11th District of the U.S House of Representatives.

The deadline to apply for an absentee ballot is Tuesday, June 16 at 5 p.m. To be counted, ballots also must be returned by June 23 at 7 p.m. Officials urge voters both to apply now — and mail back their ballots quickly — to avoid any possible delays in mail delivery due to COVID-19.

The Republican Party is conducting a countywide primary for the U.S. Senate with three candidates on the ballot, and the Democratic Party is holding a primary only for the 11th District of the U.S. House of Representatives.

There are no primary elections for the two other House districts in Fairfax County. Therefore, U.S. Reps. Don Beyer, 8th District, and Jennifer Wexton, 10th District, are not be on the ballot.

Voters can confirm which House district they live in by checking their registration information on the Virginia Department of Elections website. Or they can call or email the Fairfax County Office of Elections.

Election officials also want to remind voters that they may only vote in one primary: either the Republican primary for U.S. Senate or the Democratic primary for the 11th House District. When voters apply for an absentee ballot, they will be required to choose a primary election.

Fairfax County strongly encourages voters to absentee vote by mail in these primaries. It’s the easiest and safest way to vote during the pandemic, election officials say.

Apply for Absentee Ballot Online
For more information or questions about the upcoming primary elections or absentee voting, email or call the Fairfax County Office of Elections at 703-222-0776, TTY 711.
https://www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/absentee-voting-encouraged-june-23-congressional-primary-elections?utm_source=twitter&utm_medium=social