Sở Y tế Quận Fairfax sẽ tổ chức 7 phòng khám chích ngừa miễn phí cho trẻ cần phải gọi lấy hẹn trước qua số điện thoại 703-246-6010 từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia COVID-19 Đại dịch phá vỡ lịch tiêm chủng ở trẻ em Ngày 3 tháng 6 năm 2020 KHU Y TẾ FAIRFAX CUNG CẤP PHÒNG KHÁM VẮC-XIN MIỄN PHÍ ĐỂ ĐẢM BẢO TRẺ EM ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI CÁC BỆNH CÓ THỂ PHÒNG NGỪA […]