Chương trình Fairfax RISE của quận Fairfax cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp phi lợi nhuận sẽ bắt đầu nhận đơn từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020

Theo tin của Quận Fairfax trong Virginia Quận Fairfax công bố chương trình Fairfax RISE để cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp phi lợi nhuận sẽ bắt đầu ngày 8 tháng 6 đến ngày 15 năm 2020 FAIRFAX RISE cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ […]