Chương trình Fairfax RISE của quận Fairfax cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp phi lợi nhuận sẽ bắt đầu nhận đơn từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020


Theo tin của Quận Fairfax trong Virginia

Quận Fairfax công bố chương trình Fairfax RISE để cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp phi lợi nhuận sẽ bắt đầu ngày 8 tháng 6 đến ngày 15 năm 2020
FAIRFAX RISE cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận
Fairfax RISE (Khởi Động kinh tế cứu trợ để hỗ trợ chủ nhân cơ sở lao động) là một quỹ tài trợ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bất lợi từ việc đóng cửa do đại dịch Coronavirus. Chương trình tài trợ sẽ có thể cung cấp lên tới 20.000 đô la (hai mươi ngàn) cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận hội đủ điều kiện và có ít nhất một nhân viên làm việc toàn thời gian. Khoản tài trợ này dự kiến sẽ mở vào đầu tháng 6 – để biết thêm thông tin và đăng ký tại trang web của Quận Fairfax để được thông báo khi có sẵn.
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/fairfaxrise
Quận Fairfax công bố chương trình tài trợ/ cứu trợ các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp phi lợi nhuận. Đơn xin trợ cấp sẽ được nhận vào tháng 6.
Hội đồng giám sát quận Fairfax đã bỏ phiếu hôm nay để có thể tìm kiếm một giải pháp thích hợp để hỗ trợ chủ nhân của những doanh nghiệp nhỏ trong quận Fairfax (Fairfax RISE). Fairfax RISE là một chương trình tài trợ trị giá 25 triệu đô la được thiết lập để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Chương trình sẽ được tài trợ bằng cách sử dụng quỹ Đạo luật CARES, được cung cấp cho quận Fairfax từ quỹ liên bang.
“Tôi rất vui mừng về chương trình này – mô hình được sử dụng lần đầu tiên ở Quận Fairfax. Hy vọng của chúng tôi là những khoản tài trợ này sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận vượt qua những khó khăn trong thời điểm này, chủ nhân doanh nghiệp sẽ dùng số tiền này để giúp nhân viên thể hiện trách nhiệm và cùng chuẩn bị sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai,” ông Jeffrey C. McKay, Chủ tịch quận Fairfax đã phát biểu: “ Chúng tôi muốn hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận vì họ chủ yếu rất quan trọng đối với cộng đồng và nền kinh tế Quận Fairfax.
Mục đích chính của chương trình là cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Quận Fairfax hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp cùng các tổ chức nhỏ duy trì hoạt động kinh doanh thông qua sự tài trợ khẩn cấp do đại dịch COVID-19 và có thể giải quyết những khó khăn tồn đọng làm gián đoạn sự kinh doanh và có thể làm ảnh hưởng con đường đi đến sự thành công cho doanh nghiệp.
Fairfax RISE sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các doanh nghiệp cùng các tổ chức phi lợi nhuận mà không cần sự hoàn trả nếu họ hội đủ điều kiện cần thiết. Chương trình này được đặc biệt thiết lập mức phân bổ tối thiểu 30% tổng số đô la của chương trình – tương đương 7.5 triệu đô la – hướng tới các tài trợ dành cho các doanh nghiệp có chủ nhân thuộc nhóm thiểu số, cựu chiến binh và phụ nữ.
Trong lịch sử, những doanh nghiệp này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc vay mượn tài chính, tuy nhiên những doanh nghiệp đã đóng góp rất
lớn cho nền kinh tế của quận. Các công ty thuộc sở hữu của nhóm thiểu số có nhân viên chiếm 32% doanh nghiệp tại Quận Fairfax, nói chung, tất cả các doanh nghiệp có chủ nhân thuộc nhóm thiểu số, phụ nữ và cựu chiến binh đã sử dụng 80.000 người trong quận với tổng doanh thu hàng năm là 14,4 tỷ đô la.
Quy trình nộp đơn xin tài trợ dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6 năm 2020. Để hội đủ điều kiện, người nộp đơn phải có ít nhất một hoặc nhiều cơ sở kinh doanh ở một hoặc nhiều địa điểm tại Quận Fairfax, kể cả địa điểm kinh doanh chính. Quận Fairfax, bao gồm các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận nằm ở Thị trấn Herndon, Vienna và Clifton. Hơn nữa, những người được chấp thuận phải có ít hơn 50 nhân viên trên tất cả các địa điểm, doanh nghiệp đã hoạt động được hơn 1 năm; và, ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, có Giấy phép Kinh doanh, Chuyên nghiệp và Nghề nghiệp (BPOL) hợp lệ.
Số lượng tài trợ của Fairfax RISE sẽ được thực hiện dựa trên số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian, theo tương cấu trúc sau:
• Số lượng nhân viên : 1 – 10: 10.000 đô la (mười ngàn)
• 11 – 25: 15.000đô la (mười lăm ngàn)
• 26 – 49: 20.000 đô la (hai mươi ngàn)
Khoản tài trợ có thể được sử dụng như sau:
• Trả lương cho nhân viên (bao gồm tiền lương và lợi ích)
• Vốn lưu động
• Trang thiết bị
• Hàng tồn kho
• Tiền thuê cơ sở.
• Chi phí hoạt động kinh doanh quan trọng khác
Tài trợ phải được sử dụng để giảm thiểu sự gián đoạn kinh doanh cho doanh nghiệp đã được giải ngân. Quỹ tài trợ này không được sử dụng để trả nợ trước khi đóng cửa doanh nghiệp hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới.
Chương trình tài trợ cứu trợ doanh nghiệp nhỏ và phi lợi nhuận trị giá 25 triệu USD cùng với hai chương trình kinh doanh và phi lợi nhuận nhỏ khác được công
bố gần đây của Quận Fairfax dùng để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19. Điều này bao gồm những khoản nợ cực nhỏ/tí hon 2.5 triệu đô la (hai triệu rưỡi) và Chương trình tài trợ phi lợi nhuận chuyên về sự an toàn 25 triệu đô la.
Cơ quan Khởi động kinh tế sẽ giám sát và theo dõi chương trình tài trợ của Fairfax RISE. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Quận Fairfax hoặc liên hệ với Cơ quan khởi động Kinh tế tại economicinitiatives@fairfaxcounty.gov hoặc gọi 703-324-5171.
###
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/fairfaxrise