FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Ba ngày 9 tháng 6 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Này”

Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Thông báo: Cập nhập Học tập Từ Xa Sắp Có Một Cuộc Thăm dò Quan trọng Xin phụ huynh học sinh hãy trông chừng mở điện thư về một thăm dò quan trọng cho việc học tập […]