Tổng Giám đốc Scott Brabrand cập nhật tin Tiếng Việt trong Ngày 12 tháng 6 năm 2020 gửi cho phụ huynh

Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Cập nhật từ Tổng Giám đốc FCPS Tổng Giám đốc Scott Brabrand cập nhật tin Tiếng Việt trong Ngày 12 tháng6 năm 2020 gửi cho phụ huynh Gia đình FCPS quý mến, Thống đốc bang Virginia Northam […]