Các nhân viên bầu cử quận Fairfax cảnh báo cử tri về Center for Voter Information gửi thư không chính xác


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia
Các nhân viên bầu cử quận Fairfax cảnh báo cử tri về Center for Voter Information gửi thư không chính xác

Ngày 6 tháng 8 năm 2020

Các quan chức bầu cử quận Fairfax muốn cảnh báo cử tri về việc gửi thư không chính xác và có khả năng gây hiểu lầm từ Center for Voter Information.

Nhóm này đang gửi thư hàng loạt, các đơn xin phiếu vắng mặt được điền sẵn cho cử tri quận mà không có yêu cầu của họ, và người gửi thư bao gồm các phong bì gửi lại để gửi đơn đến Thành phố Fairfax, chứ không phải Quận Fairfax.

“Thư này đang gây ra sự nhầm lẫn và lo lắng lớn cho các cử tri đã liên hệ với văn phòng của chúng tôi,” ông Gary Scott nói (Fairfax County General Registrar – Tổng cục Ghi Danh Quận Fairfax). “Trong khi việc gửi thư có thể đến từ một cơ quan chính phủ chin thức nhưng ăn phòng bầu cử quận Fairfax đã không gửi ra thư này.”

Ông Scott nói thêm Việc gửi thư cũng gây nhầm lẫn cho các cử tri đã từng nộp đơn xin phiếu khiếm diện cho bầu qua thư khi vắng mặt trước đó. Những cử tri này lo lắng rằng các đơn xin bỏ phiếu của họ đã không được nhận khiến họ nghĩ rằng họ cần phải nộp đơn lại.

Quận Fairfax đang hợp tác với Thành phố Fairfax để đảm bảo mọi đơn ghi danh nhận được từ việc gửi thư không chính xác của trung tâm sẽ được quận xử lý.

Khi Văn phòng Bầu cử Quận Fairfax gửi thông tin bầu cử hoặc bỏ phiếu kín thì phong bì có con dấu của quận như một phần của địa chỉ trả lại và Thư Bầu cử Chính thức của Hoa Kỳ được ủy quyền bởi logo của Bưu điện Hoa Kỳ ( “Official Election Mail Authorized by the U. S. Postal Service” ).

Các nhân viên bầu cử của quận Fairfax nhắc nhở cử tri rằng họ có thể nộp đơn xin trực tuyến để bỏ phiếu khiếm diện qua thư khi vắng mặt. Đây là phương pháp an toàn nhất để áp dụng thay vì trả lời các ứng dụng không mong muốn. Bằng cásh ghi danh trực tuyến, cử tri cũng sẽ có thể theo dõi trạng thái của đơn ghi danh của họ bao gồm cả khi lá phiếu được gửi đến họ và khi phiếu bầu của họ đã được nhận.

Cử tri có thể nộp đơn ngay bây giờ để bỏ phiếu vắng mặt qua thư và họ sẽ nhận được phiếu bầu sau ngày 18 tháng 9 là ngày bắt đầu chính thức cho việc bỏ phiếu vắng mặt qua thư. Vì việc gửi thư có thể chậm, các quan chức khuyến khích cử tri nộp đơn ngay bây giờ và trả lại phiếu bầu càng sớm càng tốt.

Ngoài việc bỏ phiếu qua thư thì cử tri cũng được khuyến khích xem xét tùy chọn vắng mặt bỏ phiếu trực tiếp tại một trong 15 địa điểm sẽ mở vào mùa thu này.

Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi về bỏ phiếu vắng mặt, liên hệ với Văn phòng bầu cử quận Fairfax theo số 703-222-0776, TTY 711.

# # #
Fairfax County Election Officials Warn Voters About Inaccurate Center for Voter Information Mailing
August 6, 2020

Fairfax County election officials want to alert voters about an inaccurate and potentially misleading mailing from the Center for Voter Information.

An example of the inaccurate, potentially misleading mailing from the Center for Voting Infomration.
Be on the lookout for this inaccurate mailing to county voters.
This group is mass mailing pre-filled, absentee ballot applications to county voters without their request—and the mailer includes return envelopes to send the application to the City of Fairfax, not Fairfax County.

“This mailing is causing great confusion and concern among voters who have been contacting our office,” said Fairfax County General Registrar Gary Scott. “While the mailing may appear to be from an official government agency, the Fairfax County Office of Elections did not send it.”

The mailing is also confusing voters who have previously submitted absentee ballot applications themselves, Scott added. These voters are worried that their applications were not received, leading them to think they need to apply again.

Fairfax County is working with the City of Fairfax to ensure any applications received from the center’s inaccurate mailing will be processed by the county.

When the Fairfax County Office of Elections mails election information or absentee ballots, the envelope has the county seal as part of the return address and the “Official Election Mail Authorized by the U. S. Postal Service” logo.

County election officials remind voters they can apply online to absentee vote by mail. This is the most secure method to apply rather than responding to unsolicited applications. By applying online, voters also will be able to track the status of their application, including when a ballot is mailed to them and when their cast ballot has been received.

Voters can apply now to absentee vote by mail, and they will receive their ballots after September 18, the official start for absentee voting by mail. Because mail delivery may be slow, officials encourage voters to apply now—and return their cast ballot as soon as possible.

In addition to voting by mail, voters are also encouraged to consider the option to absentee vote in-person at one of the 15 locations that will open this fall.

For more information or questions about absentee voting, contact the Fairfax County Office of Elections at 703-222-0776, TTY 711.

# # #
https://www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/fairfax-county-election-officials-warn-voters-about-inaccurate-center-voter-information-mailing?utm_source=twitter&utm_medium=social