Ba Cách Bỏ Phiếu trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia Ba Cách Bỏ Phiếu trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 September 9, 2020 Có ba cách để quý vị có thể bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11. Thời gian bỏ phiếu sớm bắt đầu vào Thứ […]