Ba Cách Bỏ Phiếu trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang VirginiaBa Cách Bỏ Phiếu trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020
September 9, 2020
Có ba cách để quý vị có thể bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11. Thời gian bỏ phiếu sớm bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9.

1. Bỏ Phiếu Khiếm Diện qua Thư

Do luật mới của tiểu bang, quý vị có thể bỏ phiếu khiếm diện mà không cần bất kỳ lý do hay viện cớ nào — nhưng quý vị vẫn phải đăng ký bỏ phiếu khiếm diện qua thư.

Nếu có kế hoạch bỏ phiếu qua thư, quý vị nên ghi danh ngay từ bây giờ do dự kiến sẽ có số lượng lớn các người ghi danh. Các viên chức phụ trách bầu cử của Fairfax County đặc biệt khuyến nghị quý vị hoàn tất đăng ký thật sớm, trước hạn chót là Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 bởi vì việc phát thư có thể chậm hơn, theo U.S. Postal Service.

Cách nhanh nhất và an toàn nhất để ghi danh là qua mạng, trên trang mạng của Virginia Department of Elections. Quý vị cũng có thể theo dõi trạng thái ghi danh của mình, cũng như khi nào lá phiếu được gửi đến cho quý vị. Quý vị cần phải có số giấy phép lái xe Virginia để ghi danh trực tuyến cùng với bốn chữ số cuối của số An Sinh Xã Hội.

Các cử tri cần phải nhận thức rằng họ sẽ chỉ bắt đầu nhận được các lá phiếu của mình kể từ Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9.

2. Bỏ Phiếu Sớm

Thời gian bỏ phiếu sớm bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9. Bất kỳ cử tri đã ghi danh nào đều có thể bỏ phiếu sớm tận nơi, và quý vị có thể bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào trong quận.

Bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra tại Fairfax County Government Center, trong các Phòng Hội Nghị 2/3, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 4:30 giờ chiều. Thời gian bỏ phiếu vào Thứ Bảy là từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều và sẽ được thực hiện bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 14 tháng 10.

Thêm 14 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 10. Hiện nay, thời gian bỏ phiếu tại các địa điểm này sẽ từ 1:00 chiều đến 7:00 tối, các ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu, và 9:00 sáng đến 5:00 chiều vào các ngày Thứ Bảy.

Ngày cuối cùng để bỏ phiếu sớm là Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10, vào lúc 5:00 chiều.

3. Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử

Mỗi địa điểm bỏ phiếu ở Fairfax County sẽ mở cửa như bình thường vào Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, ngày 3 tháng 11.

Các quầy phiếu https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/Lookup/absentee sẽ mở cửa từ 6:00 sáng đến 7:00 tối. Quý vị nên kiểm tra lại địa điểm bỏ phiếu của mình qua mạng, trên trang mạng của tiểu bang.

Thùng Thả Phiếu

Có khả năng điều luật tiểu bang mới sẽ cho phép việc sử dụng các thùng thả phiếu lần đầu tiên trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Giả sử điều luật được thông qua, tiểu bang sau đó phải thông qua các quy định về việc sử dụng các thùng phiếu này, có thể cần đến 30 ngày.

T uy nhiên, Fairfax County sẽ lên kế hoạch cung cấp các thùng thả phiếu, và các cử tri sẽ được cung cấp thêm thông tin một khi các quy định của tiểu bang được ban hành. Trong khi đó, cử tri có thể mang lá phiếu khiếm diện của mình đến Fairfax County Office of Elections nếu họ chọn không gửi lại phiếu bằng đường bưu điện.

Thông Tin Thêm

Nếu có câu hỏi hoặc để biết thêm thông tin về việc bỏ phiếu và hạn chót, vui lòng liên hệ với Fairfax County Văn Phòng Tuyển Cử theo số 703-222-0776, TTY 711.
https://www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/vote-vietnamese