Chương trình Ra mắt Tuyển Tập và Tưởng niệm Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích


* Ngày: Thứ Bảy, 14 tháng 5 năm 2016

* Giờ: Từ 2 giờ đến 5 giờ chiều

* Tại: Providence Center, 7525 Marc Drive, Falls Church, VA 22042.
ThuMoiTuongNiemGiaoSuNguyenNgocBich140516