Lịch Báo Nhắc: Ngày Cuối Năm Học 2015-16 Trường Công Quận Fairfax là ngày 23 tháng 6


Theo tin Trường Công Quận Fairfax trong Số Ấn Bản My FCPS – Family
Như một báo nhắc, ngày cuối năm học 2015-16 là ngày 23 tháng 6 và các học sinh sẽ bãi học sớm. Xin kiểm với trường con em cho giờ tan học riêng biệt.

Ghi Chú: Năm học 2016-17 sẽ khai giảng vào ngày Thứ Ba 6 Tháng 9, 2016 và bãi trường vào ngày Thứ Sáu 23 Tháng 6, 2017. Xin xem lịch niên học 2016-17 tại http://www.fcps.edu/about/16-17cal.shtml.