Những Người Đoạt Giải Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc FCPS năm 2016


Theo tin Trường Công Quận Fairfax trong Số Ấn Bản My FCPS – Family

Cập Nhật về cuộc Nghiên Cứu về Chánh Sách Chấm Điểm của FCPS
Xuất sắc trong việc giảng dạy học sinh, dẫn đầu các trường học, và cung cấp yểm trợ là những gì biểu hiện chung quy của Hệ Trường Công Quận Fairfax. Sở Tài Nguyên Nhân Sự bảo trợ việc công nhận thành tích ưu tú của các nhân viên khi họ tìm cách sáng tạo và thể hiện những thể thức giảng huấn và yểm trợ tốt nhất.

Những người đoạt giải thưởng năm nay là:

• Hiệu Trưởng Xuất Sắc: Justine Klena, hiệu trưởng, Trường Trung Cấp Herndon. Bà Klena cũng là người vào chung kết cho giải thưởng Hiệu Trưởng trong Năm 2016 của Washington Post.

• Giáo Viên Xuất Sắc: Corey Thornblad, giáo viên, Trường Trung Cấp Kilmer. Bà Thornblad cũng là người vào chung kết cho giải thưởng Giáo Viên trong Năm 2016 của Washington Post.

• Nhân Viên Yểm Trợ Xuất Sắc: Ông Juan (Cesar) Carrasco, phụ tá giám sát viên trường ốc, Trường Tiểu Học Willow Spings; Bà Emily Godfrey, bảo quản thư viện, Trường Trung Cấp Twain; và Ông Jim Lepp, chủ nhiệm-giám đốc, Dịch Vụ Đa Phương Tiện Truyền Thông, tại Trung Tâm Sprague.

• Làm Hiệu Trưởng Năm-Đầu Xuất Sắc: Ông Paul Basdekis, hiệu trưởng, Trường Tiểu Học Riverside.

• Làm Giáo Viên Năm-Đầu Xuất Sắc: Bà Lauren Armentrout, giáo viên lớp hai, Trường Tiểu Học Graham Road.

• Giải Thưởng Lãnh Đạo Xuất Sắc: Bà Holly DeVore, phó hiệu trưởng, Trường Tiểu Học Oak Hill; Ông John Dooley, điều phối viên dịch vụ hệ mạng và hệ thống, Sở Kỹ Thuật Thông Tin, Trung Tâm Wilton Woods; và Bà Deborah Jackson, quản trị viên dự án đặc biệt, Sở Tài Nguyên Nhân Sự, Trung Tâm Hành Chánh Gatehouse.

• Nhân Viên Lãnh Lương Giờ Xuất Sắc: Bà Gisele Gray, thông dịch viên liên lạc phụ huynh, Trường Trung Học Mount Vernon.

Xin cám ơn các phụ huynh, học sinh, thành viên cộng đồng, và nhân viên điều hành của FCPS đã đề cử một nhân viên cho một trong các giải thưởng năm nay.

Thêm chi tiết về các người đoạt giải thưởng năm nay có sẵn tại http://www.fcps.edu/hr/programs/recognition/outstanding-employee-awards.shtml.

Ngoài ra, Cảnh Sát Viên Darrell Estess đã được đề cử Cảnh Sát Viên Yểm Trợ Trường Ưu Tú năm 2016 của FCPS, và Northrop Grumman Corporation và Kids R First đã được đề cử là Hợp Viên Doanh Nghiệp Xuất Sắc và Hợp Viên Cộng Đồng Xuất Sắc năm 2016, tương ứng.

Thêm chi tiết về Cảnh Sát Viên Darrell Estess có sẵn tại
http://commweb.fcps.edu/newsreleases/newsrelease.cfm?newsid=3005 và những Hợp Viên trong Năm tại http://commweb.fcps.edu/newsreleases/newsrelease.cfm?newsid=3012.
http://www.fcps.edu/otherlanguages/translations/PDF_FILES/publications/myfcps/current/vietnamese.pdf