Chương Trình 1262 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Chương trình truyền hình lần thứ 1262 do THVN-HTĐ thực hiện hàng tuần sau phần tin tức là phóng sự của Vietfest lần thứ năm 2016 tại Tyson Corners Mall Plaza ngày 12-14 tháng 8 năm 2016
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ