Chương Trình 1267 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


C
Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Đây là chương trình lần thứ 1267 sau phần tin tức là phóng sự ngày bâu cử Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn 11/9/2016.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ