Tổng Giám Đốc Tạm Quyền Steve Lockard của các Trường Công Quận Fairfax sẽ trình Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2018 trong buổi họp Hội Đồng Giáo Dục tại Trường Trung Cấp Jackson lúc 7 giờ tối vào Ngày 12 Tháng 1 năm 2017


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2018 Được Trình vào Ngày 12 Tháng 1

Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Lập Tạm Quyền Steve Lockard sẽ trình Ngân Sách Dự Trù năm học 2017-18 (Tài Khóa 2018) tại buổi họp Hội Đồng Giáo Dục vào ngày 12 tháng 1 tại Trường Trung Cấp Jackson lúc 7 giờ tối. Hội Đồng Giáo Dục sẽ tiến hành kỳ họp công tác về ngân sách vào ngày 23 tháng 1 và buổi điều trần công khai về Ngân Sách Dự Trù vào ngày 30 tháng 1, có thêm những buổi điều trần khác vào các ngày 31 tháng 1 và 1 tháng 2 nếu cần. Có thêm chi tiết về ngân sách FCPS (Anh ngữ).