Hãng Tuyển Dụng Tổng Giám Đốc Học Vụ FCPS Tổ Chức Mười Buổi Diễn Đàn Cộng Đồng trong Tháng 1


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Hazard, Young, Attea & Associates (HYA), hãng đã được Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax mướn để tiến hành tìm kiếm một tổng giám đốc học vụ mới để thay thế Karen K. Garza, sẽ tiến hành các buổi diễn đàn cộng đồng để cho các cư dân Quận Fairfax có thể chia sẻ ý kiến và góp ý phản hồi của mình trên những đặc điểm họ mưu tìm ở một tổng giám đốc học vụ mới.

Thứ Tư 11 Tháng 1, 7 giờ tối, Nhà Hát Nhỏ Trường Trung Học Mount Vernon, 8515 Old Mount Vernon Road, Alexandria, VA 22309.
Thứ Ba 17 Tháng 1, 11 giờ sáng, Phòng Hội Đồng Herndon, 765 Lynn Street, Herndon, VA 20170.
Thứ Ba 17 Tháng 1, 1 giờ trưa, Thư Viện Trung Tâm Burke, 5935 Freds Oak Road, Burke, VA 22015.
Thứ Ba 17 Tháng 1, 7 giờ tối, Nhà Hát Nhỏ Trường Trung Học Stuart, 3301 Peace Valley Lane, Falls Church, VA 22044.
Thứ Ba 17 Tháng 1, 7 giờ tối, Đại Giảng Đường Trường Trung Học Chantilly, 4201 Stringfellow Road, Chantilly, VA 20151.
Thứ Tư 18 Tháng 1, 7 giờ tối, Giảng Đường Trường Trung Học Langley, 6520 Georgetown Pike, McLean, VA 22101.
Một cuộc thăm dò trực tuyến sẽ được đăng trên www.fcps.edu vào ngày 9 tháng 1, sẽ cho phép các thành viên cộng đồng nộp ý kiến của mình bằng điện tử. Thêm chi tiết về việc tìm kiếm tổng giám đốc học vụ sẽ được đăng trực tuyến khi có sẵn.

Để yêu cầu có thông dịch viên nói những ngôn ngữ khác, xin gọi 571-423-1075 ít nhất 24 giờ trước sinh hoạt.