Những Đêm Thông Tin Trường Tiểu Học Chuyên Môn Trong Hệ Thống Trường Công Quận Fairfax Sẽ Được Tổ Chức vào các Ngày 13, 15, 16 Tháng 2; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 27 Tháng 3


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Những Đêm Thông Tin Trường Tiểu Học Chuyên Được Tổ Chức vào các Ngày 13, 15, 16 Tháng 2; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 27 Tháng 3

Những Đêm Thông Tin Trường Tiểu Học Chuyên Được Tổ Chức vào các Ngày 13, 15, 16 Tháng 2; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 27 Tháng 3

Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ nhận các đơn xin học những chương trình trường tiểu học chuyên bắt đầu ngày 27 tháng 2. Trường Tiểu Học Bailey’s chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận những đơn xin qua xổ số cho các học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 2 trong năm học 2017-18; Trường Cấp Lớp Cao Bailey’s chuyên Khoa Văn và Khoa Học cũng sẽ nhận những đơn xin cho các học sinh ở cấp lớp 3 và 4. Trường Tiểu Học Hunters Woods chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận những đơn xin qua xổ số cho các học sinh nào sẽ nhập học từ Mẫu Giáo-Lớp 6 trong năm học 2017-18. Tuyển sinh cho các chỗ còn trống tại trường chuyên được dựa trên cuộc xổ số; ghi danh học cho cuộc xổ số kết thúc vào ngày 27 tháng 3.

Các phụ huynh được khuyến khích mạnh mẽ đến dự những đêm thông tin tại-trường vào Ngày 13 Tháng 2 (Hunters Woods), Ngày 15 Tháng 2 (Cấp Lớp Cao Bailey’s, cấp lớp 3-4), và Ngày 15 Tháng 2 (Tiểu Học Bailey’s, từ Mẫu Giáo-Lớp 2) để tìm hiểu về các chương trình từng trường riêng biệt, điều kiện học sinh cần hội đủ, và tiến trình xổ số, và phương tiện chuyên chở có sẵn.

Biết thêm thông tin về những đêm thông tin cho phụ huynh và cuộc sổ số trường chuyên.