FCPS Hiện Đang Mở Ghi Danh Học Chương Trình Ngôn Ngữ Thế Giới và Hội Nhập Hai-Chiều năm học 2017-18 trong Quận Fairfax


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Hiện Đang Mở Ghi Danh Học Chương Trình Ngôn Ngữ Thế Giới và Hội Nhập Hai-Chiều năm học 2017-18

Ghi danh học trực tuyến của Hệ Trường Công Quận Fairfax cho cuộc xổ số toàn-quận về các chương trình hội nhập ngôn ngữ thế giới hiện đang mở. Các học sinh vườn trẻ hiện hành có thể nộp đơn xin học cho chương trình mẫu giáo hội nhập và các học sinh mẫu giáo hiện hành có thể nộp đơn xin học cho các chương trình lớp một hội nhập cho năm học 2017-2018. Hạn chót nộp đơn cho chương trình hội nhập lớp một là ngày 1 tháng 3; hạn chót nộp đơn cho chương trình hội nhập mẫu giáo là ngày 7 tháng 4.

Chương trình hội nhập mẫu giáo có sẵn bằng tiếng Đại Hàn và Tây Ban Nha. Tiếng Đại Hàn có sẵn tại Trường Tiểu Học Colin Powell và tiếng Tây Ban Nha có sẵn tại các Trường Tiểu Học Bailey’s, Lake Anne, Laurel Ridge, London Towne, và Rose Hill. Những chương trình lớp một hội nhập có sẵn tại 12 trường tiểu học và được mở bằng tiếng Pháp, Đức, Nhật, Đại Hàn và Tây Ban Nha.
Xin tìm hiểu thêm về chương trình ngôn ngữ thế giới.
https://www.fcps.edu/registration/world-language-immersion-programs-registration?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=