Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa: Quý Vị Có Học Sinh Nào Năm Tới Nhập Học Lớp Sáu của Trường Công Quận Fairfax Không?


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa: Quý Vị Có Học Sinh Nào Năm Tới Nhập Học Lớp Sáu Không?

Nếu có, con em có thể cần một liều chủng tăng cường Tdap (Tetanus (uốn ván), diphtheria (bạch hầu), acellular pertussis (ho gà không tế bào)). Các học sinh lớp sáu không thể nhập học vào Tháng Tám nếu không đủ chứng từ liều chủng tăng cường Tdap. Các phụ huynh hay giám hộ cần phải hỏi nhà cung cấp tư về chăm sóc sức khỏe, hay sở y tế, xem xét lại hồ sơ chủng ngừa của con em nếu không rõ là con em đã chủng liều tăng cường Tdap hay không.

Chứng từ phải được nộp cho phụ tá thông tin học sinh (student information assistant (SIA)) hay nhân viên ghi danh trường càng sớm càng tốt. Chứng từ nầy có thể là một bản sao của hồ sơ chủng ngừa của con em, hay giấy chứng nhận có phần tiêu đề của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ghi rõ ngày, tháng và năm con em có liều chủng tăng cường Tdap mới nhất.
Biết thêm chi tiết về liều chủng tăng cường Tdap.
https://www.fcps.edu/blog/important-immunization-requirement-do-you-have-student-entering-sixth-grade-next-year?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=