Toàn thể nhà trường và văn phòng của FCPS sẽ đóng cửa Vào Thứ Ba Ngày 14 Tháng 3 Năm 2017


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Toàn thể nhà trường và văn phòng hệ thống trường công Quận Fairfax sẽ đóng cửa ngày mai. Những sinh hoạt ở trường và trên cơ sở nhà trường sau đây sẽ bị hủy bỏ:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các chương trình sau giờ học bậc trung cấp
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS

Các trung tâm giữ trẻ ở tuổi đi học (School Age Child Care (SACC)) đều đóng cửa.

www.fcps.edu