Đề Tài Nóng Hổi: Không Trời Tuyết – Có Thể Nào Chúng Ta Khởi Đầu Mùa Hè Sớm?


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Đề Tài Nóng Hổi: Không Trời Tuyết – Có Thể Nào Chúng Ta Khởi Đầu Mùa Hè Sớm?

Với thời tiết ấm và không mấy tuyết trong năm nay nhiều người đang hỏi nếu niên học sẽ kết thúc sớm hơn. Câu đáp ngắn là không.

Tại sao? Là một tổ chức giáo dục, FCPS quý trọng tầm quan trọng có càng nhiều thời giờ giảng dạy càng tốt cho các học sinh. Luật Virginia đòi hỏi các hệ trường công phải cung cấp 180 ngày học hay 990 giờ giảng dạy mỗi năm học. FCPS trở lại 990 giờ lịch chỉ khi nào điều kiện đòi hỏi 180-ngày học không được đáp ứng vì tình trạng thời tiết rất xấu hay các tình huống khẩn cấp khác.

Kể từ niên học 2014-15, Hội Đồng Giáo Dục đã phê chuẩn lịch 180-ngày học. Trước việc nầy, FCPS đã thông qua lịch năm học 183-ngày với ba ngày thêm ngoài để được sử dụng cho trời tuyết và khẩn cấp khác. Theo lịch nầy, một khi FCPS đã sử dụng ba ngày trời tuyết, những ngày ngoài thêm đã được cộng cho cuối năm học để đạt điều kiện đòi hỏi của tiểu bang.

Năm học dự định của FCPS hiện nay vượt hơn điều kiện đòi hỏi 990 giờ của tiểu bang vì thời gian của ngày học của học sinh. Thời giờ khác (giờ phút) được cải biến thành “ngày” có thể được dùng trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt. Lợi thế của những giờ gầy dựng là những ngày đó không cần được cộng vào cuối năm, như đã được làm trong những năm qua, khi quá ít ngày trời tuyết đã được dùng. Năm rồi, vùng chúng ta đã có một cơn bão rất đáng kể mà đòi hỏi phải dùng phần lớn thời giờ khác được gầy dựng khi FCPS đã đóng cửa tám ngày vì thời tiết và một số mở cửa trễ.

Không có nghĩa là cho những ngày được trả lại vào cuối năm vì những “ngày” ngoài thêm đó chỉ là thời giờ thừa dư ngoài 990 giờ và, nếu những ngày được trả lại, FCPS sẽ không đạt được năm học 180-ngày đòi hỏi. Hơn nữa, những hợp đồng giáo viên (phần lớn thời hạn 194 ngày) được căn cứ trên 7,50 giờ một ngày và gắn liền với một số ngày học mỗi năm kể cả những ngày công tác giáo viên.

Trong lúc chúng tôi hy vọng thời tiết tốt được tiếp tục, mùa đông chưa hết, và một năm chúng tôi đã có thời tiết mùa xuân rất xấu.