Tất cả Trường Công Quận Fairfax sẽ đóng cửa cho các Học Sinh Nghỉ vào ngày Thứ Sáu 24 tháng 3 năm 2017


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Lịch Báo Nhắc: Ngày 24 Tháng 3 Là Ngày Học Sinh Nghỉ

Tất cả trường FCPS sẽ đóng cửa cho các học sinh vào ngày Thứ Sáu 24 tháng 3, vì ngày phát triển nhân viên điều hành. Các lớp học sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Hai 27 tháng 3. Xin xem lịch năm học 2016-17.

Lịch Năm Học 2017-18
https://www.fcps.edu/news-and-calendars/calendars-and-events/2017-2018-calendar

Hướng tới năm học 2017-18, xin lưu ý là ngày tựu trường sẽ là Thứ Hai 28 Tháng 8. Xin xem lịch năm học 2017-18.
https://www.fcps.edu/news-and-calendars/calendars-and-events/2017-2018-calendar