Phóng Sự Hình Ảnh Xuân Họp Mặt Của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 2017


Theo tin Nhất Hùng

https://photos.google.com/share/AF1QipMqrz86heNGIVpSWTGRBD9D_6N2j5ObkWBOOU7QggFXPRhl6lZGtGvwWhIlk4n9Rg?key=ZzhsdlZnNjRhWVdGNGY1cGNlOTVqNlhGRVh2SUVn
Photos “Xuân Họp Mặt” Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 2017. Hình ảnh không đầy đủ vì
chúng tôi phải đảm trách vài công việc khác, sẽ bổ túc hình ảnh
của các Phóng viên khác ngay sau khi nhận được.
Nhất Hùng