Lịch Báo Nhắc: Các Học Sinh Trường Công Quận Fairfax Tan Học Sớm Hai Giờ vào Ngày 7 Tháng 4; Kỳ Nghỉ Mùa Xuân Là các Ngày 10-14 Tháng 4, Ngày 17 Tháng 4 Là Ngày Học Sinh Nghỉ


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Lịch Báo Nhắc: Các Học Sinh Tan Học Sớm Hai Giờ vào Ngày 7 Tháng 4; Kỳ Nghỉ Mùa Xuân Là các Ngày 10-14 Tháng 4, Ngày 17 Tháng 4 Là Ngày Học Sinh Nghỉ

Các học sinh sẽ được ra về sớm hai giờ vào ngày Thứ Sáu 7 Tháng 4, ngày cuối của quý thứ ba. Kỳ nghỉ mùa xuân sẽ diễn ra từ ngày Thứ Hai 10 Tháng 4 đến hết Thứ Sáu 14 Tháng 4. Ngày Thứ Hai 17 tháng 4, là ngày giáo viên công tác và ngày nghỉ cho các học sinh. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 18 tháng 4. Xin xem lịch năm học 2016-17.
https://www.fcps.edu/news-and-calendars/calendars-and-events/2017-2018-calendar

Lịch Năm Học 2017-18

Như quý vị bắt đầu trù hoạch cho mùa hè nầy và năm học 2017-18, xin lưu ý là ngày tựu trường sẽ là ngày Thứ Hai 28 Tháng 8.
Xin xem lịch năm học 2017-18.
https://www.fcps.edu/news-and-calendars/calendars-and-events/2017-2018-calendar