Những Gia Đình FCPS trong Chương Trình các Bữa Ăn Miễn Phí Có Thể Hội Đủ Điều Kiện được hưởng Chương Trình Liên Mạng Giá-Hạ


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Những gia đình Hệ Trường Công Quận Fairfax nào ghi danh theo học trong chương trình các bữa ăn miễn phí có thể hội đủ điều kiện được hưởng chương trình Connect2Compete của Cox Communications, mà cung cấp sự chấp nối liên mạng băng sóng rộng đến các gia đình có thu nhập-thấp. Những gia đình nào cư ngụ ở các khu vực mà công ty Comcast phục vụ, có thể có được liên mạng với giá-rẻ và máy vi tính qua chương trình Comcast Internet Essentials (Liên Mạng Thiết Yếu của Comcast).

Xin tìm hiểu về những chương trình liên mạng với giá-rẻ.

Biết thêm chi tiết về Cửa Hàng Lễ Phục Vũ Hội Fair Oaks.
https://www.fcps.edu/resources/technology/access-technology