Lịch Báo Nhắc: Tất Cả các Trường Công Quận Fairfax Đóng Cửa Sớm Hai Giờ vào Ngày 26 Tháng 5; các Trường và Văn Phòng Đóng Cửa vào Ngày 29 Tháng Năm vì Ngày Chiến Sĩ Trận Vong


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Tất cả các trường FCPS sẽ đóng cửa sớm hai giờ vào ngày Thứ Sáu 26 Tháng Năm. Hơn nữa, tất cả các trường và văn phòng sẽ đóng cửa ngày Thứ Hai 29 tháng 5 cho Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 30 tháng 5.

Năm học nầy, các học sinh sẽ được ra về sớm hai giờ vào ngày cuối của mỗi quý, ngày trước kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn, ngày Thứ Sáu trước Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, và ngày cuối năm học vào tháng sáu.

Xin xem lịch toàn bộ năm học 2016-17.
https://www.fcps.edu/news-and-calendars/calendars-and-events/printable-fcps-standard-calendar?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=