Có 9 Địa Điểm để Cử Tri Bỏ Phiếu Khi Vắng Mặt vào Ngày Bầu Cử Sơ Bộ của Hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa từ 9 Giờ Sáng Đến 5 Giờ Chiều 10 Tháng Sáu Năm 2017


Theo nguồn tin trên mạng của Tiểu ban cầu cử của quận Fairfax

On June 10 there are nine satellite voting locations available for in-person absentee voting from 9 a.m. to 5 p.m.
Absentee Voting at Satellite Locations:

Satellite Voting Locations Listed Below are ONLY available for In-Person Absentee Voting from 9:00 am – 5:00 pm on Saturday, June 10

Providence Community Center – 3001 Vaden Dr., Fairfax, 22031

Franconia Governmental Center – 6121 Franconia Rd., Alexandria, 22310

McLean Governmental Center – 1437 Balls Hill Rd., Community Room, McLean, 22101

North County Governmental Center – 1801 Cameron Glen Dr., Community Rooms, Reston, 20190

West Springfield Governmental Center – 6140 Rolling Rd., Springfield, 22152

Mason Governmental Center – 6507 Columbia Pike, Annandale, 22003

Mount Vernon Governmental Center – 2511 Parkers Lane, Alexandria, 22306

Sully Governmental Center – 4900 Stonecroft Blvd., Chantilly, 20151

Lorton Library – 9520 Richmond Hwy., Lorton, 22079
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.