2017 Fairfax County Public School Bond Question on Sample Ballot in Vietnamese Language


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax

2017 Public School Bonds Referendum
Công Khố Phiếu Trường Công

Liệu Fairfax County, Virginia, có nên mắc nợ, vay tiền và phát hành công khố phiếu tu bỏ tài sản với tổng số tiền vay tối đa là 315.000.000 đô la cho các mục đích cung cấp ngân quỹ, ngoài các khoản ngân quỹ từ công khố phiếu trường học được phép tài trợ trước đây, bao gồm giải ngân để tài trợ tạm thời cho Quận, chi phí cải tiến trường học, bao gồm mua mới, xây dựng, mở rộng và tân trang cơ sở vật chất, bao gồm các cơ sở mới, các tòa nhà mới hoặc phụ trợ, tân trang và cải tiến các tòa nhà, đồ đạc và thiết bị hiện có cho hệ thống Trường Công của Fairfax County?