Giải Thích Về Trái Phiếu Trường Công Lập


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax

2017 Public School Bonds Referendum
GIẢI THÍCH VỀ TRÁI PHIẾU TRƯỜNG CÔNG LẬP

Câu hỏi Bỏ phiếu

TRÁI PHIẾU TRƯỜNG CÔNG LẬP

Liệu Fairfax County, Virginia, có nên mắc nợ, vay tiền và phát hành công khố phiếu tu bỏ tài sản với tổng số tiền vay tối đa là 315.000.000 đô la cho các mục đích cung cấp ngân quỹ, ngoài các khoản ngân quỹ từ công khố phiếu trường học được phép tài trợ trước đây, bao gồm giải ngân để tài trợ tạm thời cho Quận, chi phí cải tiến trường học, bao gồm mua mới, xây dựng, mở rộng và tân trang cơ sở vật chất, bao gồm các cơ sở mới, các tòa nhà mới hoặc phụ trợ, tân trang và cải tiến các tòa nhà, đồ đạc và thiết bị hiện có cho hệ thống Trường Công của Fairfax County?

Giải thích

Lần trưng cầu dân ý này hỏi cử tri Quận Fairfax về việc chính quyền Quận có được cho phép ký kết vay một khoản nợ và phát hành trái phiếu với số tiền gốc tối đa là $315,000,000 cho một loạt các cải tiến được lên kế hoạch cho các trường công lập của Quận không. Nếu đa số cử tri tán thành lần trưng cầu dân ý này, thì Quận sẽ được phép phát hành trái phiếu để tài trợ cho các cơ sở trường học như được mô tả trong câu hỏi bỏ phiếu. Các kế hoạch hiện tại về việc sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu có thể được cuộc trưng cầu dân ý này cho phép như được trình bày dưới đây. Trong tương lai, Quận có thể có thể thay đổi các kế hoạch cụ thể này, nhưng trong mọi trường hợp trái phiếu chỉ có thể được phát hành cho các mục đích được mô tả trong câu hỏi bỏ phiếu này

Luật Tiểu bang Virginia cho phép chính quyền Quận Fairfax vay tiền để mua đất và xây dựng các dự án bằng cách phát hành trái phiếu có nghĩa vụ chung. Trái phiếu có nghĩa vụ chung được bán cho các nhà đầu tư và được hoàn trả theo thời gian bằng doanh thu của Quận. Tiền nhận được từ việc bán trái phiếu được sử dụng làm nguồn cung cấp vốn cho nhiều cơ sở vật chất của Quận. Việc cấp tiền thông qua trái phiếu cho phép các chi phí của các cơ sở đó của Quận được hoàn trả trong một khoảng thời gian trong nhiều năm. Tuy nhiên, trước khi Quận có thể chịu một khoản nợ nghĩa vụ chung của Quận như vậy, thì các cử tri của Quận phải ủy quyền cho Quận vay các khoản tiền này.

Quận hiện đang có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ các trái phiếu được ủy quyền bởi lần trưng cầu dân ý về trái phiếu này để xây dựng các trường học mới, lập kế hoạch và thiết kế các dự án, giám sát xây dựng, bổ sung và cải tạo các cơ sở vật chất trường học hiện tại, và tiến hành các sửa chữa và nâng cấp khác. Cụ thể hơn, các kế hoạch hiện tại đối với số tiền thu được từ trái phiếu mà có thể được buổi trưng cầu dân ý này cho phép là để:

 Lập kế hoạch và/hoặc xây dựng hai trường tiểu học mới,
 Di dời một tòa nhà có các cấu trúc rời,
 Lên kế hoạch xây dựng thêm tại ba trường trung học hiện có để tăng sức chứa,
 Lập kế hoạch và/hoặc xây dựng cải tạo mười trường tiểu học, ba trường trung
học cơ sở, và hai trường trung học phổ thông.

Các dự án này nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu do việc gia tăng số lượng học sinh nhập học, điều này đã làm cho một số trường học vượt quá khả năng tiếp nhận, cũng như nhằm cải thiện môi trường học tập trong một số trường học cụ thể vốn đã trở nên lỗi thời, cả về công nghệ và cách giảng dạy. Các dự án này sẽ tăng sức tiếp nhận học sinh thêm hơn 5,000 học sinh cho các trường học trên toàn Quận và sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng các lớp học tạm thời hoặc lớp học di động khoảng 225 lớp học như vậy. Những nâng cấp này sẽ giúp các trường học tuân thủ được theo Đạo luật về Người Mỹ Khuyết tật (Americans with Disabilities Act). Các dự án cải tạo sẽ giúp tăng mức độ an toàn về sức khỏe, cải thiện hệ thống môi trường, điện, an ninh, và viễn thông của từng tòa nhà. Những nâng cấp này cũng sẽ giúp những tính năng tại chỗ được nâng cấp bao gồm, trong trường hợp khả thi, thêm bãi đậu xe, nâng cấp khu vực sân chơi thể thao, bổ sung chiếu sáng tại chỗ và nâng cấp tuyến giao thông. Các dự án này được thiết kế để giúp các địa điểm này tuân thủ theo các yêu cầu liên quan đến chất lượng và khối lượng nước mưa của liên bang và tiểu bang mới cập nhật gần đây. Những nâng cấp này cũng sẽ làm tăng hiệu suất năng lượng của các tòa nhà và cải thiện tính bền vững về môi trường chung của các cơ sở vật chất trường học.

Bản giải thích này đã được chuẩn bị, in ấn và có sẵn tại các địa điểm bỏ phiếu theo Luật Tiểu bang Virginia
§ 24.2-687