Karen Keys-Gamarra Thắng Cử Chỗ Đại Diện-Chung trong Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS




A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Karen Keys-Gamarra Thắng Cử Chỗ Đại Diện-Chung trong Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax

Karen Keys-Gamarra, luật sư và người bảo vệ quyền lợi trẻ em, đã thắng cuộc tranh cử cho Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax trong cuộc tuyển cử đặc biệt đã được diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Keys-Gamarra đã thắng cử chỗ đại diện-chung nguyên được Jeanette Hough giữ, người đã từ chức vào tháng 5. Nhiệm kỳ của bà sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12, 2019.

Thêm thông tin về cuộc tuyển cử Hội Đồng Giáo Dục có sẵn trực tuyến.

https://www.fcps.edu/news/karen-keys-gamarra-wins-large-seat-fairfax-county-school-board?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

http://www.fairfaxcounty.gov/elections/upcoming.htm