Sức Khỏe Tâm Thần và Tính Kiên Cường của Học Sinh


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Nhiều học sinh gặp khó khăn với những vấn đề về cảm xúc và hành vi mà có thể ảnh hưởng đến việc học tập và tình trạng khỏe mạnh chung của các em. Nếu quý vị có bất cứ những điều gì quan ngại về lo âu, những vấn đề khó khăn về mối quan hệ bạn cùng lứa, trầm cảm, hay vấn đề khác về xã hội và cảm xúc con em có thể đang trải nghiệm, xin tiếp xúc với chuyên viên tâm lý trường, cán sự xã hội trường, hay cố vấn trường. Họ sẵn sàng để tham khảo và hỗ trợ.

Xin viếng các trang mạng Sức Khỏe Tâm Thần và Tính Kiên Cường
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/mental-health-and-resiliency?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

và Tình Trạng Khỏe Mạnh của Học Sinh: Mách Bảo và Phương Sách để tìm hiểu về những nguồn trợ sức khỏe tâm thần và khích lệ tính kiên cường ở con em
https://www.fcps.edu/student-wellness-tips?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=