Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Thành phố Fairfax ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Lee-Jackson và Martin Luther King Jr. năm 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Fairfax
Ngày lễ: Ngày Lee-Jackson, Ngày Martin Luther King Jr. Ngày 2018
Lịch thu gom rác thải và tái chế
Ngày đăng: 01/02/2018
Ngày Lee-Jackson – Thứ sáu, ngày 12 tháng 1

Văn phòng chính phủ thành phố – mở; tất cả các dịch vụ được cung cấp như thường lệ
Tòa án Quận Chung – đóng cửa
Martin Luther King, Jr. Day – Thứ hai, ngày 15 tháng 1

Văn phòng chính phủ thành phố – đóng cửa
Tòa án Quận Chung – đóng cửa
Trung tâm tái chế – đóng cửa
Dịch vụ ngày thứ ba sửa đổi của CUE Bus
Bảo tàng và Trung tâm Du lịch Fairfax – mở
Không thu gom rác và tái chế – Thứ Hai, 1/16
Thứ ba, ngày 16 tháng 1

Thứ hai và thứ ba r rải rác và các tuyến tái chế được thu thập
Holiday Closures: Lee-Jackson Day, Martin Luther King Jr. Day 2018
Refuse and recycling collection schedules included
Post Date:01/02/2018
Lee-Jackson Day — Friday, January 12

City government offices —open; all services provided as usual
General District Court — closed

Martin Luther King, Jr. Day — Monday, January 15

City government offices — closed
General District Court — closed
Recycling Center — closed
CUE Bus — modified weekday service
Fairfax Museum and Visitor Center — open
Refuse and recycling are not collected — Monday refuse and recycling route is collected on Tuesday, 1/16

Tuesday, January 16

Monday and Tuesday refuse and recycling routes are collected
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/5299/18?backlist=%2f