Tất Cả Trường Công trong Quận Fairfax Đóng Cửa nhưng các Văn Phòng vẫn Mở Cửa trong Ngày 5 Tháng Giêng Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Tất cả trường học FCPS đóng cửa ngày mai, nhưng các văn phòng vẫn mở cửa

Toàn thể nhà trường thuộc hệ trường công Quận Fairfax sẽ đóng cửa ngày mai. Các văn phòng trường và văn phòng trung ương sẽ mở cửa trễ, xin xem thêm chi tiết về giờ giấc mở cửa tại trang web sau www.fcps.edu .

Những sinh hoạt ở trường và trên cơ sở nhà trường sau đây sẽ bị hủy bỏ:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các chương trình sau giờ học bậc trung cấp
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS

Các trung tâm giữ trẻ ở tuổi đi học (School Age Child Care (SACC)) đều đóng cửa.