Trường Việt Ngữ La Vang Bắt Đầu Nhận Ghi Danh Học Việt Ngữ cho Năm Học 2018-2019


Theo nguồn tin của Holy Martyrs of Vietnam Parish – Our Lady of Lavang Mission

Trường Việt ngữ La Vang bắt đầu nhận ghi danh học Việt ngữ cho năm học 2018-2019 tại văn phòng trường vào mỗi tối thứ 6, từ ngày 2 tháng 3 đến 4 tháng 5. Đơn ghi danh có thể lấy tại đây.
http://www.ourladyoflavangva.com/Menu/TruongLaVang/VietNguMenu/docs/RegistrationForm2018-2019.pdf