Tin tức Ngân sách: Cộng đồng Fairfax được Khuyến khích Xem xét, trả lời trong các cuộc họp Ngân sách Dự kiến, các phiên họp điều trần và các buổi làm việc trong Thời Khóa Biểu


Theo nguồn tin trên mạng của Thành Phố Fairfax

Budget News: Fairfax Community Encouraged to Review, Respond to Proposed Budget Outreach meeting, public hearings, work sessions scheduled

The City Council determine the city’s financial priorities for fiscal year 2018-19 by participating in the annual budget review.

The city’s annual budget is an important and revealing document that reviews the city’s financial state and details how the city plans to collect and spend money during the next fiscal year. City Manager Bob Sisson presented the proposed budget to the Mayor and City Council during the regular City Council meeting February 27; watch the presentation via the archived City Council meeting video.

The proposed budget (click here to review) explains the city’s goals, proposed programs and activities for that fiscal year. The budget also includes the first year of the five-year Capital Improvement Program.

The City Council will review and discuss the proposed budget at meetings, work session and community outreach meetings. The budget review process will continue until the final budget is adopted (which is scheduled for Wednesday, May 2). Click here for the budget review schedule.

The public may address the City Council during the public hearings at City Council meetings and during the public outreach meetings. At work sessions, the public is invited to listen to the discussions, but there are no hearings during which the public may address the City Council.

The budget document will be available on the city website after it is presented to the City Council. A limited number of print copies will be available from the Finance Department, City Hall Room 312.

Information: 703-385-7870.

Budget meetings, public outreach meetings and work sessions are held at the City Hall Annex and are televised on Cityscreen-12. Click here to view meetings. Additional meetings may be scheduled as needed.

Schedule is subject to change.
Tin tức Ngân sách: Cộng đồng Fairfax được Khuyến khích Xem xét, Ứng phó với Ngân sách Dự kiến
Họp ngoài, phiên điều trần, buổi làm việc theo lịch trình
Ngày đăng: 04/13/2018

Giúp Hội đồng Thành phố xác định các ưu tiên tài chính của thành phố cho năm tài chính 2018-19 bằng cách tham gia vào việc xem xét ngân sách hàng năm.

Ngân sách hàng năm của thành phố là một tài liệu quan trọng và tiết lộ để đánh giá tình trạng tài chính của thành phố và các chi tiết về cách thành phố dự định thu thập và chi tiêu tiền trong năm tài chính tiếp theo. Quản lý Thành phố Bob Sisson trình bày ngân sách đề xuất cho Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố trong phiên họp Thường trực Hội đồng Thành phố 27 tháng Hai; xem phần trình bày qua video cuộc họp của Hội đồng Thành phố .

Ngân sách đề xuất (bấm vào đây để xem xét) giải thích các mục tiêu của thành phố, các chương trình và hoạt động đề xuất cho năm tài chính đó. Ngân sách cũng bao gồm năm đầu tiên của chương trình cải tiến vốn năm năm.

Hội đồng Thành phố sẽ xem xét và thảo luận về ngân sách được đề xuất tại các cuộc họp, buổi làm việc và các cuộc họp tiếp cận cộng đồng. Quá trình xem xét ngân sách sẽ tiếp tục cho đến khi ngân sách cuối cùng được thông qua (dự kiến ​​vào thứ Tư, ngày 2 tháng 5). Nhấp vào đây để xem lịch trình đánh giá ngân sách .

Công chúng có thể đề cập đến Hội đồng Thành phố trong các phiên điều trần công khai tại các cuộc họp Hội đồng Thành phố và trong các cuộc họp tiếp cận công cộng. Tại các phiên làm việc, công chúng được mời đến nghe các cuộc thảo luận, nhưng không có buổi điều trần trong đó công chúng có thể đề cập đến Hội đồng Thành phố.

Tài liệu ngân sách sẽ có trên trang web của thành phố sau khi được trình lên Hội đồng Thành phố. Một số lượng hạn chế các bản sao in sẽ có tại Phòng Tài chính, Phòng City Hall 312.

Thông tin : 703-385-7870.

Các cuộc họp ngân sách, các cuộc họp công cộng và các buổi làm việc được tổ chức tại Phụ Lục của City Hall và được truyền hình trực tiếp trên City-12. Nhấp vào đây để xem cuộc họp. Các cuộc họp bổ sung có thể được lên lịch nếu cần.

Thời khoá biểu sẽ được thay đổi.http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/6972/18?backlist=%2f