Ngày Dọn Dẹp Làm Sạch Mùa Xuân trong Thành phố Fairfax là Ngày 28 Tháng 4 Năm 2018


Theo tin Google Translation City of Fairfax

Tháng làm sạch mùa xuân bao gồm ngày dọn dẹp mùa xuân 4/28
Ngày đăng: 03/26/2018
Thành phố này mọc lên cho mùa xuân – và cung cấp các dịch vụ đặc biệt – vào tháng Tư cho Tháng Làm Sạch Mùa Xuân. Thông tin : 703-385-7995.

Cư dân, các nhóm cộng đồng, các nhóm dịch vụ và nhiều hơn nữa có thể dọn dẹp các khu phố hoặc bất kỳ khu vực công cộng nào trong thành phố vào ngày làm sạch mùa xuân ngày 28 tháng 4. Thành phố sẽ cung cấp túi rác và sẽ thu gom các túi rác đã sử dụng vào Ngày làm sạch mùa xuân. Không thể làm cho ngày hôm đó? Gọi cho thành phố để xem chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào.

Trồng cây trong ngày Arbor: Kỷ niệm ngày Arbor vào lúc 1 giờ chiều thứ Sáu ngày 27 tháng 4, khi thành phố trồng cây tại trường trung học Fairfax, 3501 Rebel Run.

Bấm vào đây để biết thông tin .
Spring Cleanup Month Includes Spring Cleanup Day 4/28
Post Date:03/26/2018
The city spruces up for spring — and provides special services — in April for Spring Cleanup Month. Information: 703-385-7995.

Residents, community groups, service groups and more may clean up the neighborhoods or any public area in the city on Spring Cleanup Day April 28. The city will provide trash bags and will collect the used trash bags on Spring Cleanup Day. Can’t make that day? Call the city to see how we can help your efforts.

Arbor Day tree planting: Celebrate Arbor Day at 1 pm Friday, April 27, as the city plants a tree at Fairfax High School, 3501 Rebel Run.

Click here for information.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7096/18?backlist=%2f