Kết Quả Bầu Cử Tổng Quát Năm 2018 của Thành Phố Fairfax vào Ngày 1 Tháng 5


Theo nguồn tin Google translate trên mạng của Thành Phố Fairfax

2018 May City General

Unofficial Results
Virginia Department of Elections > Election Results > 2018 May City General > FAIRFAX CITY
RESULTS BY LOCALITYSTATISTICS{JSON}

Mayor (FAIRFAX CITY) Results by Precinct
7 precincts of 7 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
David L. Meyer 2,635 94.51%
Write In 153 5.49%
Last Modified on 05/01/2018 08:03 PM

Member City Council (FAIRFAX CITY) x6 Results by Precinct
7 precincts of 7 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Janice B. Miller 1,926 12.26%
Jon R. Stehle, Jr. 1,940 12.35%
Jennifer E. Passey 1,906 12.14%
Michael J. DeMarco 1,980 12.61%
Joseph D. Harmon 1,583 10.08%
Sang H. Yi 2,053 13.07%
D. T. “Tom” Ross 1,681 10.70%
So P. Lim 1,850 11.78%
Write In 786 5.00%
Last Modified on 05/01/2018 08:03 PM

Member School Board (FAIRFAX CITY) x5 Results by Precinct
7 precincts of 7 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Carolyn S. Pitches 2,185 20.52%
Mitch A. “Sut” Sutterfield 2,159 20.28%
Robert M. Reinsel 2,000 18.78%
Tobin M. “Toby” Sorensen 2,148 20.17%
Jon A. Buttram 2,085 19.58%
Write In 71 0.67%
Last Modified on 05/01/2018 08:03 PM

Page generated on 05/01/2018 08:04 PM
5/1 Generall Elections Results
Post Date:05/01/2018 7:00 PM
Click here for results of the May 1, 2018 General Election. Results will be available as soon as possible after precincts close.

Click here to view the election results live on Cityscreen-12.

5/1 Kết quả bầu cử tổng hợp
Ngày đăng: 05/01/2018 7:00 CH
Bấm vào đây để xem kết quả của Cuộc Bầu Cử Tổng Quát ngày 1 tháng 5 năm 2018 . Kết quả sẽ có sẵn càng sớm càng tốt sau khi các khu vực đóng cửa.

Bấm vào đây để xem kết quả bầu cử trực tiếp trên Cityscreen-12 .
http://results.elections.virginia.gov/vaelections/2018%20May%20City%20General/Site/Locality/FAIRFAX%20CITY/Index.html