Kết Quả Bầu Cử Tổng Quát Năm 2018 của Thành Phố/Thị Trấn Clifton vào Ngày 1 Tháng 5


Theo nguồn tin trên mạng của Virginia Department of Elections

2018 May City General

Unofficial Results
Virginia Department of Elections > Election Results > 2018 May Town General > CLIFTON

Mayor (CLIFTON) Results by Precinct
2 precincts of 2 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
William R. Hollaway 38 90.48%
Write In 4 9.52%
Member Town Council (CLIFTON) x5 Results by Precinct

2 precincts of 2 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Stephen R. Effros 42 23.46%
Regan P. McDonald 36 20.11%
Chase Hinderstein 32 17.88%
Darrell D. Poe 19 10.61%
Melissa J. Milne 37 20.67%
Write In 13 7.26%
Last Modified on 05/01/2018 07:54 PM

Page generated on 05/03/2018 09:29 AM