Lấy Hẹn Riêng Tư với Một Nhà Tâm Lý Học hoặc Nhân Viên Xã Hội tại các Trường trong Thành Phố Fairfax trong những Tháng Mùa Hè 2018


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Các cuộc hẹn tư vấn có sẵn tại các trường thành phố 7/2 – 8/3
Ngày đăng: 06/26/2018 2:00 CH
Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh theo học tại các trường công lập City of Fairfax có thể lên lịch hẹn khám 45 phút với một nhà tâm lý học hoặc nhân viên xã hội của trường trong những tháng mùa hè .

Văn Phòng Dịch Vụ Can Thiệp và Ngăn Ngừa của Trường Công Quận Fairfax đang cung cấp tư vấn hỗ trợ cho phụ huynh khi con cái của họ đang trải qua những thử thách xã hội, hành vi hoặc học tập.

Parent Clinic cung cấp hỗ trợ để xác định các nguồn lực cộng đồng, hướng dẫn về cách quản lý các hành vi đầy thách thức và cách hợp tác với các nhóm trường xung quanh các vấn đề quan tâm học tập hoặc hành vi.

Các cuộc hẹn sẽ có sẵn từ ngày 2 tháng Bảy đến ngày 3 tháng Tám. Để lấy hẹn, xin gọi Phòng Khám Phụ Huynh FCPS tại 703-503-2506 hoặc điền vào mẫu yêu cầu tham vấn .
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc08l1fG0pFfY-hE18wDSc2zcY9jDhiG1S652DK-aeQB3ufiQ/viewform

Consultative Appointments Available in City Schools 7/2 – 8/3
Post Date:06/26/2018 2:00 PM
Parents or guardians of students attending City of Fairfax public schools can schedule a 45-minute consultative appointment with a school psychologist or school social worker during the summer months.

Fairfax County Public Schools Office of Intervention and Prevention Services is offering supportive consultation for parents when their children are experiencing social-emotional, behavioral, or academic challenges.

Parent Clinic offers assistance to identify community resources, guidance on how to manage challenging behaviors and how to work collaboratively with school teams around issues of academic or behavioral concern.

Appointments will be available July 2 through August 3. To schedule an appointment please call the FCPS Parent Clinic at 703-503-2506 or fill out a consultation request form.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7526/18?backlist=%2f