Please Vote for liên danh number 10 in 2018 Election by Vietnamese Community of Washington D.C. Metropolitan


Theo tin liên danh số 10

Please vote for liên danh number 10

Xin bỏ phiếu cho liên danh số 10

1.Ngày bầu cử – Election Day: Chủ Nhật, 29 tháng 7 năm 2018 – Sunday, July 29, 2018

2.Giờ bầu cử – Election Time: Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều trong ngày bầu cử – From 9 AM to 5 PM in the election day

3.Địa điểm bầu cử tại Virginia: – Poll location

Eden Center: Dưới tháp đồng hồ
6751 Wilson Blvd. Falls Church VA 22044:

Eden Center: Trước Thanh Sơn Tofu
6751 Wilson Blvd. Falls Church VA 22044

Trước Phở 75:
3103 Graham Rd, Falls Church, VA 22042

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:
915 South Wakefield St., Arlington VA 22204

Woodland Hill Senior Center:
610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204.