Ngày Miễn thuế khi mua hàng dùng cho đi học, Cấp Cứu, Thiết Bị Tiết Kiệm Nước và Tiết Kiệm Năng Lượng tại Virginia: 3 – 5 tháng 8 năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax
Virginia Sales Tax Holiday 8/3-5: School Supplies, Emergency/Hurricane Prep, Water- and Energy-Savings Appliances

Post Date:07/27/2018
During the Virginia sales tax holiday, consumers can buy qualifying school supplies, clothing, footwear, hurricane and emergency preparedness items, and Energy Star™ and WaterSense™ products without paying Virginia sales tax.

What items are eligible?

School supplies, clothing, and footwear
Qualified school supplies – $20 or less per item
Qualified clothing and footwear – $100 or less per item
Hurricane and emergency preparedness products
Portable generators – $1,000 or less per item
Gas-powered chainsaws – $350 or less per item
Chainsaw accessories – $60 or less per item
Other specified hurricane preparedness items – $60 or less per item
Energy Star™ and WaterSense™ products
Qualifying Energy Star™ or WaterSense™ products purchased for noncommercial home or personal use – $2,500 or less per item
Find a detailed lists of qualifying items and more information for retailers in the 2018 Combined Sales Tax Holiday Guidelines.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7647/18?backlist=%2f
Kỳ Nghỉ Thuế Bán Hàng Virginia 8 / 3-5: Đồ Dùng Học Tập, Cấp Cứu / Cấp Cứu Bão, Thiết Bị Tiết Kiệm Nước và Tiết Kiệm Năng Lượng
Ngày đăng: 07/27/2018

Trong kỳ nghỉ thuế bán hàng ở Virginia, người tiêu dùng có thể mua đồ dùng học tập, quần áo, giày dép, bão và các mặt hàng chuẩn bị khẩn cấp, và các sản phẩm Energy Star ™ và WaterSense ™ mà không phải trả thuế bán hàng tại Virginia.

Những mặt hàng nào đủ điều kiện?

Đồ dùng học tập, quần áo và giày dép
Đồ dùng học tập đủ tiêu chuẩn – $ 20 hoặc ít hơn cho mỗi món
Quần áo và giày dép đủ điều kiện – $ 100 trở xuống cho mỗi mặt hàng
Các sản phẩm chuẩn bị cho bão và khẩn cấp
Máy phát điện – 1.000 đô la hoặc ít hơn cho mỗi mặt hàng
Cưa xích chạy bằng gas – 350 đô la hoặc ít hơn cho mỗi mặt hàng
Phụ kiện cưa – 60 đô la hoặc ít hơn cho mỗi mặt hàng
Các mặt hàng chuẩn bị bão khác được chỉ định – 60 đô la hoặc ít hơn cho mỗi mặt hàng
Sản phẩm Energy Star ™ và WaterSense ™
Đủ điều kiện Energy Star ™ hoặc các sản phẩm WaterSense ™ được mua cho ngôi nhà phi thương mại hoặc sử dụng cá nhân – $ 2,500 hoặc ít hơn cho mỗi sản phẩm
Tìm danh sách chi tiết về các mặt hàng đủ điều kiện và biết thêm thông tin cho các nhà bán lẻ trong Nguyên tắc về thuế bán hàng kết hợp năm