Thông tin Cuộc Tổng Tuyển Cử 2018 & Địa điểm bỏ phiếu trong thành phố Fairfax từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối cho bầu cử Ngày 6 Tháng 11 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Bỏ phiếu vắng mặt
Bỏ phiếu vắng mặt có sẵn 08:30-5: 00 chiều cho bầu cử Tháng Mười Một
Thông tin: Cuộc Tổng Tuyển Cử 11/6
Ngày cuối: 2018/11/04
Sẽ có một cuộc tổng tuyển cử 06:00-07:00 Thứ 3 Tháng 11 6.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin , trong đó có một lá phiếu mẫu và địa điểm bỏ phiếu địa điểm.
Đâu là địa điểm bỏ phiếu cho khu phố của tai?

Tra cứu địa điểm bỏ phiếu của bạn
https://www.fairfaxva.gov/?splash=https%3a%2f%2fvote.elections.virginia.gov%2fVoterInformation&____isexternal=true

Thành phố Fairfax Polling Place Thông tin

Các cuộc thăm dò trong Khối thịnh vượng chung Virginia mở cửa mỗi ngày bầu cử 6:00-07:00 Cử tri pm sẽ không được nhận vào các cuộc thăm dò sau 19:00 cử tri đã đăng ký chờ đợi xếp hàng để bỏ phiếu tại 7:00 sẽ được phép để bình chọn.

Tất cả các địa điểm bỏ phiếu ở thành phố Fairfax có thể truy cập đến khuyết tật. Theo luật, các cử tri đã đăng ký khi đến các cuộc thăm dò bầu cử những người 65 tuổi trở lên, hoặc tàn tật, có thể yêu cầu một lá phiếu được đưa ra ngoài để họ ( “lề đường” hay “Bên ngoài thăm dò ý kiến” bỏ phiếu.) Các cử tri phải nằm trong 150 bộ của lối vào địa điểm bỏ phiếu. Cử tri muốn bầu lề đường được khuyến khích để gọi 703-385-7890 trước khi đi đến nơi bỏ phiếu. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho kinh nghiệm bỏ phiếu lề đường.

Luật Virginia đòi hỏi mỗi cử tri để hiển thị xác định trước khi biểu quyết.
Cử tri được khuyến khích rời khỏi thời gian dư dật để bỏ phiếu, đặc biệt là trong giờ cao điểm.

Bản đồ
https://www.fairfaxva.gov/home/showdocument?id=440

phường Một
Giáo Hội Presbyterian Fairfax 10.723 Main Street

phường Hai
Trung Tâm Cộng Đồng Sherwood C. Stacy 3740 Old Lee Highway

phường Ba
Daniels Run Trường 3705 Old Lee Highway

phường Bốn
Fairfax City Hall Phụ lục, 10455 Armstrong Street, làm việc phiên Room # 111

phường Năm
Fairfax High School 3501 Rebel Run

phường Sou
Christ Church Lutheran 3810 Meredith Ổ

Information: General Election 11/6
Post Date:11/04/2018
There will be a General Election from 6 am to 7 pm Tuesday, November 6.

Click here for more information, including a sample ballot and polling place locations.

City Polling Locations

Where is the polling place for my neighborhood?

Lookup your polling place
https://www.fairfaxva.gov/?splash=https%3a%2f%2fvote.elections.virginia.gov%2fVoterInformation&____isexternal=true

City of Fairfax Polling Place Information

The polls in the Commonwealth of Virginia are open every Election Day from 6:00 a.m. to 7:00 p.m. Voters will not be admitted to the polls after 7:00 p.m. Registered voters waiting in line to vote at 7:00 p.m. will be allowed to vote.

All polling places in the City of Fairfax are accessible to the handicapped. By law, registered voters arriving at the polls to vote who are 65 or older, or disabled, may request that a ballot be brought outside to them (“curbside” or “Outside the Polls” voting.) The voter must be within 150 feet of the polling place entrance. Voters wishing to vote curbside are encouraged to call 703-385-7890 before going to their polling place. This will facilitate the curbside voting experience.

Virginia Law requires each voter to display identification before voting.
Voters are encouraged to leave ample time for voting, especially during peak travel hours.

Map and Precinct Locations – Printer Friendly
PrecMap
Precinct One

Fairfax Presbyterian Church 10723 Main Street
Precinct Two

Stacy C. Sherwood Community Center 3740 Old Lee Highway
Precinct Three

Daniels Run School 3705 Old Lee Highway
Precinct Four

Fairfax City Hall Annex, 10455 Armstrong Street, Work Session Room #111
Precinct Five

Fairfax High School 3501 Rebel Run
Precinct Six

Christ Lutheran Church 3810 Meredith Drive

https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7935/18?backlist=%2fhome

https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/10165/20?backlist=%2fhome