Connect2FairfaxCity là một trang mạng cung cấp một phương pháp mới cho dân của thành phố Fairfax tham gia về các vấn đề thành phố


Theo nguồn tin Google translation trên mạng của thành phố Fairfax

Connect2FairfaxCity là một trang mạng cung cấp một phương pháp mới cho dân của thành phố Fairfax tham gia về các vấn đề thành phố
Connect2FairfaxCity tham gia dân về các vấn đề thành phố
Ngày cuối: 2018/12/05 11:16
cư dân thành phố Fairfax và chủ doanh nghiệp đang bận rộn – và nó không phải luôn luôn có thể làm cho nó vào một cuộc họp Hội Đồng Thành Phố để nói lên một ý kiến ​​về một vấn đề nào, dù đam mê hay tham gia họ có thể được.

Nhập Connect2FairfaxCity, một nguồn tài nguyên web cung cấp một phương pháp mới để tìm hiểu về mục chương trình nghị sự Hội Đồng Thành Phố và các vấn đề của thành phố, và để vượt qua cùng những phản hồi và ý kiến ​​về những gì đang được thảo luận trong các cuộc họp công cộng.

Truy cập thông qua Connect2FairfaxCity.com , hoặc bấm vào một liên kết trên trang chủ trang web của thành phố.

“Nền tảng mới này phục vụ cho tất cả của cuộc sống bận rộn của chúng tôi,” Fairfax Thư Ký Thành Phố Melanie Crowder nói. “Mọi người có thể cung cấp thông tin phản hồi 24/7, thậm chí trên các thiết bị di động của họ. Đó là một cách tuyệt vời cho cư dân và chủ doanh nghiệp để cung cấp quan điểm của họ về các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng của chúng tôi.”

Người dùng tạo profile riêng của họ để truy cập và tương tác trên trang web, và xác định mức độ của riêng họ đính hôn. Tất cả các ý kiến và bài viết được thực hiện trên Connect2FairfaxCity
là công khai và sẽ được xem xét bởi Hội Đồng Thành Phố.

Trong tương lai, Connect2FairfaxCity sẽ bao gồm các cuộc điều tra và thông tin về sự phát triển, và hiện tại và các dự án trong tương lai. Thông tin : 703-385-7935..

Connect2FairfaxCity Engages Citizens on City Issues
Post Date:12/05/2018 11:16 AM
Fairfax City residents and business owners are busy — and it’s not always possible to make it to a City Council meeting to voice an opinion about an issue, no matter how passionate or involved they may be.

Enter Connect2FairfaxCity, a web resource that provides a new way to learn about City Council agenda items and city issues, and to pass along feedback and opinions about what’s being discussed in public meetings.

Access via Connect2FairfaxCity.com, or click on a link on the city website home page.

“This new platform caters to all of our busy lives,” says Fairfax City Clerk Melanie Crowder. “People can offer feedback 24/7, even on their mobile devices. It’s a great way for residents and business owners to provide their perspective on issues important to our community.”

Users create their own profiles to access and interact on the site, and determine their own level of engagement. All comments and posts made on Connect2FairfaxCity
are public and will be reviewed by the City Council.

In the future, Connect2FairfaxCity will include surveys and information about developments, and current and future projects. Information: 703-385-7935.https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/8059/18