Vắng Mặt Cộng Dồn Lên! Sắp Xếp Chuyến Du Hành của Gia Đình Trong Kỳ Nghỉ Học của FCPS trong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Vắng Mặt Cộng Dồn Lên! Sắp Xếp Chuyến Du Hành của Gia Đình Trong Kỳ Nghỉ Học
Hệ Trường Công Quận Fairfax đòi hỏi phải theo dõi việc tham gia của học sinh ở trường, qua trình báo kiểm danh cho tiểu bang Virginia. Quý vị có thể đã nhận một hay nhiều tin nhắn bằng điện thoại hay điện tử khi con em không đi tới lớp đúng giờ, hay khi trường không được thông báo cho biết học sinh sẽ vắng mặt.

Điều trọng yếu là các phụ huynh vào được đường dây điện thoại kiểm danh của trường hay điện-thơ kiểm danh khi biết là các con em sẽ nghỉ học. Biết được lý do vì sao các học sinh vắng mặt giúp nhân viên trường hiểu nếu có lý do cụ thể (như là bị bệnh hay khó khăn của gia đình) nào giữ các em không cho đến trường.

Khi các phụ huynh biết các con em phải nghỉ học cho môt khoảng thời gian cụ thể (hơn một ngày), các phụ huynh có thể truy cập và nộp mẫu phiếu vắng mặt có thu xếp trước. Việc nầy phải làm ít nhất từ ba đến năm ngày trước khi vắng mặt. Việc nầy cho ban giám hiệu và giáo viên thời giờ để xét bài tập, bài thi, và dự án học sinh có thể cần nộp vào ngày trở lại trường của học sinh. Các phụ huynh cần tránh các thời kỳ thi cuối-lục cá nguyệt hay cuối-môn; thời kỳ thi tiểu bang; v..v., khi dự trù lập kế hoạch. Xin cố làm mọi nổ lực để thu xếp chuyến du hành trong lúc những kỳ nghỉ học.

Những vắng mặt cộng dồn lên, và nghiên cứu cho thấy mất 10 phần trăm của năm học, vì bất cứ lý do nào, có thể gây tác động tiêu cực trên sự thành công của học sinh. Xin tìm hiểu thêm về những kỳ vọng về kiểm danh của FCPS.