Thành Phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt vào Ngày & đêm Giáng sinh 2019 và ngày đầu năm mới 2020


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Thành Phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt vào Ngày & đêm Giáng sinh 2018 và ngày đầu năm mới 2020

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Kỳ nghỉ đóng cửa và Thông tin dịch vụ: đêm Giáng sinh, Giáng sinh, ngày đầu năm mới
Thông tin bao gồm rác và tái chế lịch trình bộ sưu tập
Ngày cuối: 2019/12/11
Thứ Ba 24 Tháng 12, 2019
văn phòng chính quyền thành phố – đóng vào buổi trưa
Chung Tòa án quận – đóng
Trung tâm tái chế – đóng
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch – đóng vào buổi trưa
Lịch sử Blenheim – đóng
CUE Bus – dịch vụ thường xuyên cho đến khi dịch vụ đầu lúc 7 giờ tối
Từ chối và tái chế – dịch vụ theo đúng tiến độ

Thứ 4 25 Tháng 12, 2019
văn phòng chính quyền thành phố – đóng
Chung Tòa án quận – đóng
Trung tâm tái chế – đóng
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch – đóng
Lịch sử Blenheim – đóng
CUE Bus – không có dịch vụ
Từ chối và tái chế – không thu thập; Thứ tư và thứ năm tuyến đường được thu thập trên Thứ Năm 26/12

Thứ Tư 1 Tháng Một, 2020
văn phòng chính quyền thành phố – đóng
Chung Tòa án quận – đóng
Trung tâm tái chế – đóng
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch -closed
Lịch sử Blenheim – đóng
CUE Bus – không có dịch vụ
Từ chối và tái chế – không thu thập; Thứ tư và thứ năm tuyến đường được thu thập trên Thứ năm, 1/2/20
Holiday Closures and Service Information: Christmas Eve, Christmas, New Year’s Day
Information includes refuse and recycling collection schedules
Post Date:12/11/2019
Tuesday, December 24, 2019
City government offices — closed at noon
General District Court — closed
Recycling Center — closed
Fairfax Museum and Visitor Center — closed at noon
Historic Blenheim – closed
CUE Bus — regular service until service ends at 7 pm
Refuse and recycling — service as scheduled

Wednesday, December 25, 2019
City government offices — closed
General District Court — closed
Recycling Center — closed
Fairfax Museum and Visitor Center — closed
Historic Blenheim – closed
CUE Bus — no service
Refuse and recycling — not collected; Wednesday and Thursday routes collected on Thursday, 12/26

Wednesday, January 1, 2020
City government offices — closed
General District Court — closed
Recycling Center — closed
Fairfax Museum and Visitor Center —closed
Historic Blenheim – closed
CUE Bus — no service
Refuse and recycling — not collected; Wednesday and Thursday routes collected on Thursday, 1/2/20
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/9165/18