Thành phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt Ngày Lễ Tổng Thống Hoa Kỳ 2020 – George Washington’s Day


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax
Kỳ nghỉ đóng cửa: Ngày của George Washington
Rác và thu gom tái chế bao gồm lịch
Bài gửi Ngày: 2020/02/12 10:42
Ngày của George Washington – Thứ 2 Tháng 2 17

văn phòng thành phố chính phủ -closed
Chung Tòa án quận – đóng
Trung tâm tái chế – đóng
CUE Bus – sửa đổi dịch vụ ngày trong tuần
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch – mở
Rác và tái chế không được thu thập – Thứ Hai rác và tái chế tuyến đường được thu thập trên thứ Ba 18/2

Thứ 3 Tháng 2 18

Thứ Hai và Thứ Ba rác và tái chế thu thập

Monday and Tuesday refuse and recycling collected
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/9655/18